تبلیغات
اعتراض پرستاران به بی عدالتی - بیانیه اعتراض آمیز دانشجویان دانشکده پرستاری علوم پزشکی تهران به رفتار توهین آمیز وزیر بهداشت

بسمه تعالی
با وجود شرایط و فشار سنگین کاری پرستاران، ناچیز بودن دستمزد و افزایش روز افزون مهاجرت آن ها از کشور به علت شرایط نامناسب، توهین شخص وزیر بهداشت به یکی از پرستاران محترم بیمارستان امام حسین (ع) نمکی بود به زخم عمیق یکی از اساسی ترین ارکان درمانی کشور، که موجب رنجیده خاطر شدن جامعه پرستاری شد.
در حالی که انتظار می رود نگه داشتن حرمت، یکی از ابتدایی ترین کارهای است که در برابر زحمات پرستاران به عنوان قشری فرهیخته و زحمتکش انجام شود، اهانت و قدرنشناسی، موجب بی انگیزه شدن آنان و دلسردی در ارائه مراقبت و خدمات بهداشتی می گردد.
علاوه بر این مگر نه اینکه بردن آبروی هر انسان در همه ادیان عملی غیر اخلاقی شمرده شده است؟ پس چگونه است که در بازدید سرزده وزیر محترم بهداشت بدون در نظر گرفتن سایر عوامل دخیل در بی نظمی بیمارستان های دولتی تنها یک پرستار بازخواست شده و مورد اهانت قرار می گیرد؟ بر همگان آشکار است که این بی حرمتی از سوی مهم ترین مقام بهداشتی درمانی کشور موجب ترویج بی اخلاقی گردیده و زمینه اهانت های بعدی به سایر اقشار را فراهم می کند.
ما دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران، ضمن محکوم کردن این رفتار توهین آمیز وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور، خواستار عذرخواهی ایشان در رسانه ملی از جامعه پرستاری می باشیم


EJVRXQGVUF \RXUPXVLFORRS !