تبلیغات
اعتراض پرستاران به بی عدالتی - وزارت بهداشت مسئله اضافه کار بیش از 80 ساعت پرستاران راشفاف کند

مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گناباد:

مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گناباد گفت: وزارت بهداشت باید دستورالعمل شفافی را در خصوص اضافه کار بیش از 80 ساعت پرستاران اعلام کند.

وزارت بهداشت دستورالعمل شفافی را درباره اضافه کار بیش از 80 ساعت اعلام کند

معصومه قرچه در گفت وگو با خبرنگار نظام پرستاری اظهار کرد: با توجه به کمبود نیروی انسانی و کاهش ساعت کار پرستاران میزان اضافه کار برخی از مراکز درمانی تا 5/2 برابر افزایش یافته است این در حالی است که ذیحسابی دانشگاه عنوان کرده است که طبق قانون ارتقای بهره وری کادر پرستاری مجاز به سقف اضافه کار تا 80 ساعت هستند.

وی ادامه داد: از این رو وزارت بهداشت باید با دستورالعملی شفاف وضعیت پرسنلی با میزان اضافه کار بیش از 80 ساعت که به علت کمبود نیرو به آنها تحمیل شده را مشخص کند.

مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گناباد گفت: قانون ارتقای بهره وری در 3 بیمارستان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی گناباد در حال اجراست اما مانند سالهای گذشته اضافه کار با تاخیر 3 ماهه پرداخت می شود.

قرچه افزود: علاوه بر نیروهایی که در قالب آزمون استخدامی جذب سیستم درمانی دانشگاه علوم پزشکی گناباد شدند و شماری نیروی قراردادی 89 روزه این دانشگاه به 42 پرستار دیگر نیاز دارد که البته برای استخدام آنها به مجوز استخدام و چارت تشکیلاتی نیاز است که در یک بیمارستان اصلاً چارت تشکیلاتی وجود ندارد و در 2 بیمارستان دیگر پست بلاتصدی وجود ندارد از این رو جذب نیرو مستلزم اصلاح چارت تشکیلاتی است.

وی ادامه داد: همچنین درآمد اختصاصی برخی بیمارستانها هم در حدی نیست که بتوان از طریق آن اضافه کار پرسنل را پرداخت کرد.

مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گناباد یادآور شد: از نکات مبهم این قانون اجرای آن برای نیروهای آنکال شیفت است که مشخص نیست چگونه باید برای این افراد اجرا شود.

قرچه گفت: البته نرم افزار اجرای قانون ارتقای بهره وری خریداری شده و 100 درصد پرسنل در طرح شرکت می کنند و تعهدنامه را امضاء کرده اند.


EJVRXQGVUF \RXUPXVLFORRS !