تبلیغات
اعتراض پرستاران به بی عدالتی - بدنه دولت برای استخدام پرستاران به توافق نرسیده اند
چهارشنبه 19 آبان 1389

بدنه دولت برای استخدام پرستاران به توافق نرسیده اند

   نوشته شده توسط: محمد یزدانی    

بدنه دولت برای استخدام پرستاران به توافق نرسیده انددکتر ابوالفضل جاریانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: نمایندگان مجلس به خصوص اعضای کمیسیون بهداشت و درمان در بحث سلامت سنگ تمام گذاشته اند و فقط برخی از نمایندگان در خصوص موضوع استخدام پرستاران دچار ابهامند و با آن مخالفت کردند.

وی با اشاره به مخالفت نماینده دولت با موضوع استخدام پرستاران که در صحن علنی مجلس و به هنگام بررسی برنامه پنجم توسعه مطرح شد، افزود: به نظر بنده مشکل استخدام پرستاران بر می گردد به ناهماهنگی در بدنه دولت و اینکه بخشهای مختلف دولت در این خصوص هنوز به توافق نرسیده اند.

جاریانی به اصل 29 و 126 قانون اساسی که به صراحت مشخص کرده تامین سلامت مردم بر عهده دولت است اشاره کرد و گفت: قطعا با استخدام پرستاران نه تنها هزینه ای به دولت تحمیل نمی شود که بر عکس از هزینه های دولت کم می کند. چون تعداد زیاد پرستاران منجر به ارتقای کیفی خدمات به بیماران شده و در نتیجه هزینه های بخش درمان را کاهش می دهد.

رئیس انجمن پرستاری ایران با اشاره به تاخیر دولت در اجرای قانون ارتقای بهره وری نیروهای بالینی نظام سلامت که موضوع کاهش ساعت کار و استخدام پرستاران جزئی از آن است، ادامه داد: انتظار داریم مجموعه دولت هرچه زودتر در زمینه تامین بار مالی استخدام 23 هزار پرستار به توافق برسند و به مراحل اجرایی این قانون عمل کنند.

وی افزود: به نظر می رسد که مجلس نیز می بایست موضوع استخدام پرستاران را به دولت سپرده و اجازه بدهد تا دولت هرچه زودتر بر اساس اصل 126 قانون اساسی کشور که موضوع استخدام در حیطه وظایف دولت تعریف شده است جذب نیروهای پرستاری را انجام دهد.


EJVRXQGVUF \RXUPXVLFORRS !